เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ในท้องที่
ตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช ตำบลดอนทราย ตำบลคลองขุด ตำบลคลองประเวศตำบลบางกรูด ตำบลหนองบัว ตำบลท่าพลับ ตำบลลาดขวาง ตำบลสนามจันทร์ ตำบลสิบเอ็ดศอก ตำบลแหลมประดู่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหนองตีนนก ตำบลแสนภูดาษ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ และตำบลบางซ่อน อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไปตรวจดูเอกสารปิดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดด้านล่าง ก่อนวันประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

?ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวซึ่ง ประกอบด้วย

1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม
2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
3. แผนผังแสดงที่โล่ง
4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง
5. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
6. แผนผังแสดงผังน้ำ
7. แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ข้อกำหนด รายการประกอบ และบัญชีท้ายข้อกำหนด
9. ประกาศประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
10. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
11. ข่าวรวมทั้ง ใบปลิวและโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนที่สนใจ

>>โดยคณะผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ให้ดาวน์โหลดที่<<

https://drive.google.com/drive/folders/1dXj6nlVEF7eE47u50njg1lsLscN0enf_?usp=sharing

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : https://www.facebook.com/Banphoplan/
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม
ที่ทางเพจได้โดยตรง สุดท้ายนี้อย่าลืมมาประชุมกันเยอะๆ นะคะ เพื่อสร้างเมืองของเราให้น่าอยู่ไปด้วยกันค่ะ